In de pers

Media Actueel
Turbines verder ter discussie: 'Proces De Balij een zooitje'.  Het plan voor de plaatsing van windturbines in De AD dd 9 juni 2016: Windturbines in de Balij stuit op steeds meer weerstand, zo bleek tijdens de behandeling van het plan in de Statencommissie ruimte; een flink aantal fracties in de provincie ziet de locatie  ziet zitten.
Telegraaf 8 februari 2017: Gedeputeerde Staten haalt het Balij windturbineplan uit de lopende procedure windenergie locaties. Dit op unaniem verzoek van de Proviciale Staten fracties. Er moeten criteria komen die mede toezien op afdoende draagvlak.


DUURZAAM KAN ZOVEEL BETER

 Inwoners Delfgauw tekenen massaal petitie tegen plaatsing windturbines langs de N470

Op 31 mei 2012 is aan wethouder van Staalduine van de gemeente Pijnacker-Nootdorp door het Platform “Duurzaam kan zoveel beter” een petitie aangeboden met 1.445 ondersteunende handtekeningen. De ondertekenaars van de petitie vragen de gemeente niet in te stemmen met het verzoek van vier tuinders om vijf windturbines langs de N470 te mogen plaatsen.

Dit platform is ontstaan uit samenwerking van betrokken burgers, natuurverenigingen (NMP, KNNV en de Vogelwacht Delft) en de Bewonersverenigingen Delfgauw en Emerald. Vijf natuur- en milieuorganisaties hebben hun steun betuigd door zich tegen de plaatsing van windturbines op deze locatie uit te spreken.

Bezwaren tegen plaatsing van windturbines

De bezwaren van dit platform richten zich op de grote overlast die de windturbines zullen hebben op de omgeving. Zo leiden de turbines tot geluidsoverlast, gezondheidsrisico’s en aantasting van het leefmilieu.  Daarnaast brengen de turbines substantiële milieuschade toe en verrommeling van het open landschap. Op onderstaande foto is de beoogde plaats van de turbines zichtbaar gemaakt en het enorme gebied dat volgens wetenschappelijk onderzoek schade ondervindt van de windturbines.

    

Overweldigende reactie burgers

Maar liefst 86% van de inwoners van Delfgauw die met een huis aan huis actie bereikt zijn heeft de petitie tegen windturbines langs de N470 ondertekend.
Dat betekent dat 1.445 handtekeningen zijn aangeboden. 

Unanieme afwijzing natuur-en milieuorganisaties

Een vijftal natuur en milieuorganisaties heeft de gemeente per brief verzocht om geen windturbines toe te staan op deze locatie. Zij steunen daarmee de doelstelling van de petitie. Het betreft:
      - Natuur- en Milieubescherming Pijnacker (NMP),
      - KNNV afdeling Delfland (Koninklijk Nederlandse Natuurhistorische Vereniging),
      - de Vogelwacht Delft,
      - Milieuplatform gemeente Pijnacker-Nootdorp (MP is een adviesorgaan van B&W),
      - Natuur- en Milieufederatie Zuid Holland (NMZH).

 

Aanbieding petitie aan wethouder van Staalduine, gemeente Pijacker-Nootdorp
Petitie tegen windturbines langs de N470 en steunbetuigingen (rapport)
Duurzaam kan zoveel beter (rapport)
Informatie over natuurgebied Zuidpolder van Delfgauw
Gebiedsprofiel Midden-Delfland (Zuidpolder is deel van dit stiltegebied)

           

Bron: WWW.TELSTAR-ONLINE.NL  woensdag 6 juni 2012

 
 

Bron: WWW.TELSTAR-ONLINE.NL  woensdag 13 maart 2013


Commentaar:

Het bovenstaande redactionele bericht  in de Telstar geeft duidelijk weer dat er om diverse redenen weinig zinvolle mogelijkheden zijn voor windturbines in gemeente Pijnacker-Nootdorp. Volgens de actuele Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (30 januari 2013) zelfs helemaal geen, gegeven de grote invloed die moderne grote windturbines hebben op de omgeving. De Provincie wil uitsluitend concentratie langs grote infrastructuur en geen versnippering over de Provincie. Ze heeft daar met betrokken gemeenten al afspraken over gemaakt.

Opvallend is dan het erbij geplaatste ingezonden stuk van / namens de 4 grote tuinders langs de N470. Zij negeren alle bovengenoemde informatie, inclusief de bezwaren van lokale bewoners en natuurorganisaties en pleiten zonder beperking voor windturbine kansen op hun terrein. Dit op een uiterst gevoelige plaats, namelijk direct langs het natuurgebied Zuidpolder en in de omgeving van belangrijke bevolkingsconcentraties. Geen woord over andere belangen, de schade effecten en de vele geuite en onderbouwde bezwaren. Deze tekst komt daarom vooral over als ‘eigenbelang verpakt in een duurzaamheidjasje’.
Maar duurzaamheid is een multi-dimensionaal begrip en omvat veel meer dan alleen aandacht voor bepaalde duurzame energievoordelen.
 Zo horen ecologie en lokale omgevingseffecten er ook bij. Bovendien kan windturbinestroom niet bestaan zonder buffering en dat betekent dat de gasturbines in de energiecentrale hierdoor niet optimaal efficiënt kunnen werken. Per saldo blijft er dan erg weinig duurzaamheid winst over (zie de rapporten van deskundigen elders op deze site). Beter zou zijn dat de tuinders als groep nadenken over alternatieven en samen slimme keuzen maken. Een voorbeeldfunctie is prima, maar de gemeente PN heeft er geen belang bij om duurzaamheid vraagstukken op te lossen via enkele windturbines. Dit heeft namelijk onvoldoende effect en het vergroot alleen maar de verschillen als we aan enkele grote tuinders deze flinke financiële subsidievoordelen toestaan ten koste van vele andere betrokkenen.

Van werkelijk breed maatschappelijk verantwoord opererende tuinders mag je ons inziens daarom meer verwachten dan alleen bovenstaand verhaal. Tot nu toe blijft dit achterwege en is de geboden informatie eenzijdig, incompleet en gekleurd. Zelfs de informatie van de Provincie Zuid Holland over waar windturbines wel en niet moeten komen wordt vervormd weergegeven: vergelijk hiertoe de het vermelde op de website van deze tuinders op http://www.windkrachtn470.nl/nieuws en op onze site http://www.windturbinesn470nee.nl waarbij wij letterlijk de provinciale documenten citeren.
De conclusie dringt zich helaas op dat het door betrokken  tuinders met de mond beleden maatschappelijk belang nog ver achter de horizon van hun portemonnee ligt…

Ook de door deze tuinders ingeschakelde Projectontwikkelaar Wind & Co uit Nootdorp, tevens een windturbine exploitant, ziet er geen been in om bij voortduring de feiten en mogelijkheden eenzijdig en soms zelfs onjuist voor te stellen op zijn website. Daarop concreet aangesproken blijft het vervolgens stil. Zelfs  de unanieme afwijzing van de gemeentelijke windturbineplannen in de concept Structuurvisie door bevolking en de gemeenteraad PN  en vervolgens ook nog  door de Provincie Zuid Holland vormen voor Wind&Co  kennelijk geen reden en aanleiding om de website  objectief en eenduidig in overeenstemming met die feiten te brengen. HOE GELOOFWAARDIG BEN JE DAN NOG ALS 'DUURZAME PROJECT(EN) ONTWIKKELAAR'??
December 2014 is Wind&Co volledig overgenomen door YARD ENERGY, een financier en projectontwikkelaar voor windenergie in diverse landen. Ontwikkelingsdirecteur bij dat bedrijf is de heer Hiemstra van (voormalig) Wind&Co.

 

Telstar nr 50 2013


Telstar week 49, 2013


Telstar week 50, 2013

                  

 Bron: Telstar online 9 januari 2014    http://www.telstar-online.nl/nieuws/actueel/klats-boem-kledder-voor-ruimtelijke-visie/2/65254


Bron: Telstar-Online, woensdag 29 januari 2014

Naschrift: en ook 'dit laatste voorstel' van de wethouder voor windturbines in onze gemeente is vervolgens unaniem afgewezen door de gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp! Nu maar hopen dat gemeentebestuur en ambtenaren voldoende van dit ongelukkige traject hebben geleerd om niet opnieuw  de fout in te gaan.


Bron: Telstar 2015 week 49 


Bron: Telstar februari 2016

 

Ons commentaar:
SBB heeft blijkbaar nog geen geschikte antenne ontwikkeld voor het oppikken van maatschappelijk draagvlak (of liever: het ontbreken ervan!).  Haar maatschappelijke kerntaak ligt volgens de wetgeving op gebied van  natuur- en recreatie beheer, en dat ‘namens en  in het belang van ons allen’. De Balij is als zodanig ook bij SBB in beheer voor natuur- en recreatie en dit gebied zou daarom niet zonder een tijdig onderzocht en bewezen afdoende maatschappelijk draagvlak voor andere zaken mogen worden benut. Jammer dat SBB dat nog steeds niet inziet, getuige bovenstaande brief en het feit dat de indringend afwijzende signalen  van B&W & de Gemeenteraden van Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp, alsmede ook duidelijk zichtbaar ‘burgerverzet’, niet tot een heroverweging en wellicht ook een passend excuus heeft geleid. Moeten we daarmee constateren dat SBB niet aan de door ons beoogde invulling van de kerntaken in onze omgeving  wenst te voldoen en we maatschappelijk gezien beter af zijn om bijvoorbeeld Natuurmonumenten te vragen dit over te nemen? Die luistert namelijk wel naar hun (inmiddels al grote) achterban en beschermt haar gebieden tegen dergelijke inbreuken. Verder beschouwen zij natuurgebieden 'als belangrijk en  gemeenschappelijk erfgoed', terwijl SBB spreekt over 'haar eigen bezit' en daar vervolgens ook naar handelt. Erg jammer.

Turbines verder ter discussie: 'Proces De Balij een zooitje'

AD dd 9 juni 2016: Windturbines in de Balij stuit op steeds meer weerstand, zo bleek tijdens de behandeling van het plan in de Statencommissie ruimte; een flink aantal fracties in de provincie ziet de locatie  ziet zitten.
Telegraaf 8 februari 2017: Gedeputeerde Staten haalt het Balij windturbineplan volledig uit de lopende procedure windenergie locaties.
Dit op unaniem verzoek van de Proviciale Staten fracties.
Er moeten
criteria komen die mede toezien op afdoende draagvlak.