Nieuws

Hier leest u onze nieuws historie terug vanaf 2011 en dat maakt heel duidelijk dat er nog veel te verbeteren valt bij het  'met respect voor elkaar effectief duurzaam verbeteren'

2 juli 2017
De vervangers van grote windturbines komen er aan. Dat zijn zweefvleigtuigen of vliegers die atomatisch gestuurd worden en op grote hoogte (1000m) hun  achtvormige baantjes trekken Daar is de wind sterker en ook constanter. De voordelen zijn enorm: veel goedkoper, veel effcienter en nauwelijks nadelige bijeffecten voor de omgeving. Zie de voorbeelden hier en hier. De verwachting is dat daarmee rond 2020 hetzelfde vermogen kan worden geleverd als nu met een conventionele windturbine van 2-3 Mwatt, echter voor een aanmerkelijk lagere prijs. Dit is zowel op zee als op land interessant. 

9, 15 en 27 juni 2017
Wethouder van Staalduine heeft bij de gemeenteraad PN een startnotitie ingebracht om kleine en middelgrote windturbines (van 10 tot 60 m ashoogte: dit is tot 100 m tiphoogte) in onze gemeente te doen onderzoeken. De ambtenaren die het stuk geschreven hebben gaan daarbij volledig voorbij aan de realiteit van vandaag: provinciaal beleid en recente uitspraken daarbij, kleinere turbines zijn achterhaald en uit produktie; op zee kan het veel groter, beter en zonder subsidie. Bovendien haalt men oude koeien uit de sloot over de behoefte: potentieel weer windturnes langs de N470 en in de Balij, terwijl beide voorstellen al eerder zijn afgewezen (door de Raad respectievelijk Provinciale Saten). Maar dat eindresultaat lees je niet terug in het stuk. Conclusie: een onnnodig document dat je op het verkeerde been zet, zonder realiteitswaarde, onzorgvuldig qua opzet en aanpak  en beslist zonde van ons belastinggeld en de tijd er aan besteed of nog te besteden. Er zijn veel betere onderwerpen te bedenken!
Op 15 juni maakten 3 insprekers volstrekt helder dat het gemeentelijk voorstel ondeugelijk is en er betere alternatieven zijn. Een overgrote Raadsmeerderheid was diezelfde mening toegedaan en wil de startnotie van tafel: is achterhaald, niet nuttig  en zelfs ongewenst. Een nog grotere Raadsmeerderheid wees op 27 juni de startnotitie definifief af: achterhaald, te weinig potentie en betere alternatieven mogelijk. Ook de Centrale Overheid wijst kleinere windturibines af omdat ze niet  rendabel zijn. Zie verder in  Telstar Online hier en hier.

9 en 28 februari 2017
Gedeputeerde Staten neemt een door alle provinciale fracties gedragen advies over en haalt de twee potentiële windturbine locaties: ‘ Balij/A12 en Technopolis /A13’ uit de lopende procedure. De locaties in het gebied van de voormalige Stadsregio Rotterdam gaan wel normaal verder in de zienswijze procedure. Zie hier het Provinciale verslag.

6 februari 2017
Ondanks het vele verzet nemen Gedeputeerde Staten (GS) Zuid Holland het Windturbineplan voor de Balij vooralsnog mee in de vervolgprocedure. Op 8 februari 2016 begint om 19.00 uur de bespreking in het Provinciehuis in de Haag  over  het voorstel PlanMer Windturbines van GS (Gedeputeerde Staten). Uw aanwezigheid is belangrijk: met velen samen zijn we meer hoorbaar en sterker richting PS (Provinciale Staten). Want PS beslist uiteindelijk (dus niet: GS) of er windturbines in de Balij mogen komen. Dus: gemeenteraden en burgers samen optrekken en een krachtig signaal 'tegen' afgeven. Zie voor argumenten het manifest!

14 en 19 januari 2017
De grote CEVA windmolen aan de oostzijde van de Vliet  leidt tot enorme beroering onder inwoners Voorburg, Leidschendam en Leidscheveen. De relatie met de vergunningverlener (gemeente den Haag) wordt er niet beter op en planschade claims kunnen worden verwacht. In de Tweede Kamer is inmiddels een motie  aangenomen om het recht op vergoeding van de feitelijk geleden windturbineschade  wettelijk  te verankeren in de nieuwe Omgevingswet. Bij de opening van de molen is er massaal protest: molen moet weg gelet op de hinder en mogelijk forse schadeclaims. Dit is het omgekeerde van duurzaam bezig zijn!
 
25 december 2016
Het streven naar meer duurzame energie via windturbines zonder afdoende aandacht voor de bij-effecten leidt tot grote sociale problemen in  Drente.

28 november 2016
De eindrapportage van de Klankbordgroep Balij in verband met wel of geen windturbines is uitgebracht aan verantwoordelijk  gedeputeerde, mevrouw Bom-Lemstra. Een uitgebreid bericht en het rapport zelf zijn integraal  opgenomen in Telstar Online. NMFZH miskent vervolgens dit advies en introduceert 'Natuurwind in de Balij'

5 november 2016
Nationale Ombudsman tikt SER op de vingers over fabeltjes in haar Windenergie Factsheet. Zie NLVOW/NKPW persbericht, het OmbudsmanRapportt en hier de onderliggende details volgens de SER.

28 september 2016
De NLVOW is samen met Vereniging Eigen Huis uit de klankbordgroep Evaluatie RijksCoördinatieRegeling (RCR) gestapt omdat nog lopende windenergie onderzoektrajecten buiten de evaluatie worden gehouden. Daardoor ontstaat onterecht een veel te rooskleurig beeld.
De Aarhuis aanklacht tegen de Nederlandse staat is nu niet alleen bij het Europese hof aanhangig maar ook bij de VN.  Ook andere partijen in Nederland hebben, naast de NLVOW, inmiddels dezelfde klacht ingediend waardoor de zaak versterkt wordt.
Het NLVOW  onderzoek naar het niet naleven van de OESO richtlijnen (door o.a. Eneco, NUON en RWE)  wordt uitgebreid met de financiering van windturbines, waar veel klachten over zijn. In beeld zijn daarbij de Rabobank (=grootste partij) en ook  Yard Energie.

13 september 2016
Een klankbordgroep onder leiding van Mediator Fon ten Thij komt voor de eerste maal bijeen om te praten over 'het concept planMer en windturbines in de Balij' en ook over 'het maatschappelijk draagvlak'. Deelnemers komen uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp (inwoners, groepen, gemeente ambtenaren) en overleggen met  PZH, DCMR, Pondera NMFZH en SBB. Het eindresultaat van 'discussie en fact finding' zal een input zijn bij het Provinciale vervolgtraject aanpassing VRM ivm windturbiines in Zuid Holland.

27 augustus 2016.
PZH Gedeputeerde Bom-Lenstra heeft recent een  ‘2x7 brief’ ontvangen van Comité Balij Windmolen Vrij uit Zoetermeer en Platform Duurzaam kan zoveel Beter uit Pijnacker-Nootdorp, handelende over de ‘onzorgvuldigheden in het het proces en locatie keuze in het kader van het concept planMER traject'. Het betreft 7 nieuwe bezwarende feiten en 7 evidente tegenstrijdigheden in het betoog van deze Gedeputeerde op 29/6/2016 bij de behandeling in de Provinciale Staten.    Zie  aaanvullend dit en dit bericht. Nog meer actueel nieuws vindt u hier samengevat.

8 juni 2016
11 Insprekers spraken onder ongekend grote publieke belangstelling in over 'geen Grote windturbines in de Balij'. Vele Statenleden waren het eens met deze opvatting maar het is nog geen (af)gelopen traject. Wordt dus vervolgd. Zie verder het AD en Radio West en hier .

1 juni 2016
Op 8 juni bespreekt de Provinciale Statencommissie Ruimte en Leefomgeving de windmolens in de Balij.
De commissie adviseert gedeputeerde mevrouw Bom-Lemstra. Kom naar Den Haag! Zie voor meer toelichting en actuele informatie hier

15 april 2016
Algemeen Dagblad wijdt een uitgebreid artikel aan de gang van zaken rond ' grote windturbines in natuur- en recreatiegebied de Balij, waaronder het onzorgvuldige, ondoorzichtige en inconsistente optreden van Staatbosbeheer daarbij. SBB blijkt vooral er op uit te zijn om zo geld via subsidies binnen te halen en is volstrekt doof en blind voor de vele maatschappelijke signalen om in het belang van de natuurwaarden hier van af te zien.

18 maart 2016
Op woensdag 16 maart 2016 hebben wij als Platform ‘Duurzaam kan zoveel beter PN’ overleg gehad met de actiegroep ‘Balij Windmolenvrij’.
Naast het belangrijke aspect ‘leefklimaat bescherming in de omgeving’ delen zeker ook de visie en ambitie om de Balij als belangrijk natuur- en recreatie gebied in de huidige kwalitatieve staat te bewaren en liefst nog haar meerwaarde voor de regio te vergroten.

Wij zullen actief samenwerken om dat te bevorderen en inbreuken daarop via grote windturbines bevechten. Samen hebben we nog meer expertise, meer energie en er is een duidelijke synergie bij een gemeenschappelijke aanpak vastgesteld

24 februari 2016
NLVOW nodigt in een zeer lezenswaardige blog Minister Kamp nadrukkelijk uit om nu eens een keer niet 'op de oude manier en met de gevestigde belangen' over energie oplossingen te praten, maar dat te doen met 'nieuwe mensen met nieuwe ideeen'. Daar liggen liggen beslist kansen. 

18 februari 2016
Wethouder van Staalduine PN
neemt een amendement van CDA, Gemeentebelangen PN & Leefbaar PN over om 'kosten en nut van windturbines' vanuit een overall systeemdenken (windturbines behoeven namelijk back up)  te onderzoeken en vooral ook 'de harde criteria / randvoorwaarden voor plaatsing er van' expliciet vooraf mee te nemen en dus zeker niet meer 'achteraf / impliciet / onvolledig of helemaal niet'. Dit ter voorkoming van (weer) onbruikbare voorstellen / ongewenste bijeffecten van de gepresenteerde oplossingen. Een dergelijk windturbine potentie onderzoek (gaat alleen nog om de kleinere turbines en tip hoogte 60m) heeft ook geen prioriteit meer: warmtebenutting heeft veel meer potentie, dus daar kijken we vooral naar en brengen dat hopelijk tot volle wasdom. Dit naast een bijzondere aandacht voor de efficiency verbetering. Dat in het bijzonder bij de tuinbouw door nieuwe energie zuinige oplossingen die daarmee tevens een zeer forse CO2 reductie bewerkstelligen. 

17 januari 2016
Gemeentebestuur PN heeft, na uitgebreide zorgvuldige consultatie en overgrote meerderheidsdekking vanuit de gemeenteraad PN,  een duidelijke visie tegen het Balij grote windturbine voorstel van PZH ingediend. Echter de PVDA, Groenlinks en PVDD fracties hebben hun volledig afgewezen amendement blijkbaar inmidddels omgezet in een eigen zienswijze om aan de provincie daarmee het signaal af te geven dat er in Pijnacker-Nootdorp heus wel plaats is voor heel veel turbines in alle soorten en maten. Dit wordt door de overige politieke partijen minimaal als weinig collegiaal ervaren en ook dat dit niet erg chique is. Het lijkt namelijk het meeste op een  ‘stiekeme achterdeur variant’  als je aan de openbare  voorkant  ‘bakzijl hebt moeten halen’. Het  komt bovendien als ‘onbetrouwbaar politiek handelen’ over: eerder (bij de vaststelling van de Structuurvisie PN) stemden namelijk alle Partijen ) tegen grote windturbines  in onze gemeente,  gegeven het volledig ontbreken van draagvlak.

10 Januari 2016
Landelijk neemt het verzet van burgers en gemeenten tegen windturbines op land duidelijk toe.  Ook Zoetermeer is nu actief tegen 'grote windturbines in de Balij'. Zij vinden dat een groot gedeelte van De Balij en Het Westerpark  door deze molens zouden worden  aangetast. Iedereen uit de regio die mede gebruik maakt van deze parken voor rust,ontspanning en recreatie wordt uitgenodigd een bezwaar in te dienen bij de Provincie Zuid Holland. De politiek in Zoetermeer is eveneens alert op dit thema. Zie voor nadere informatie de recent opgerichte website in Zoetermeer : www.balij-windmolen-vrij.nl

December 2015
Overheid geeft miljoenen aan subsidie voor een illegale windmolen in Schagen en weigert dat terug te vorderen. De NLVOW heeft dit kunnen achterhalen via een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Op andere plaatsen in Nederland zou nog veel meer subsidies gegeven worden aan illegaal verklaarde windturbines. .

November 2015
Provinciaal planMER ligt ter visie met ondermeer een onderzoek naar grote windturbines in natuur- en recreatiegebied de Balij. Informatieavond in Pijnacker op 23 november. Gemeentebstuur PN houdt zich tot nu toe helaas stil in het openbaar. Buurtgemeenten aan de kust bekennen daarentegen eerlijk kleur;  zij wijzen grote windturbines op zee eenduidig af in verband met schadelijke bij effecten op omgevingskwaliteit en recreatie. Zij steunen actief de actiegroep ' Vrije Horizon'.
Opmerking: de informatie bijeenkomst 23/11 was, mede door onvoldoende issue en doelgroep gerichte informatie, mager bezocht. Overheersend was het kritische signaal  aan Provincie als Staatsbosbeheer:  overleg tijdig met en luister beter naar de betrokkenen en respecteer de lokale natuur- en recreatie omgeving  Balij, anders treedt nog meer maatschappelijke vervreemding op in jullie richting.

September 2015
Op schriftelijke vragen van Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp heeft gemeentebestuur de Raad geantwoord dat zij loyaal aan de Raadsuitspraak 'geen grote windturbines in de Balij' zal vasthouden in haar contacten met de Provincie ter zake. De 'initiatiefnemer voor grote windturbines in de Balij' is Staatsbosbeheer (SBB).
SBB heeft, in strijd met haar eigen beleid, daarover niet afgestemd met de gemeente Pijnacker-Nootdorp en gaat ook nu nog kennelijk toch hardnekkig door via het Provincie traject. Zie ook het bericht van 23 mei 2014 hieronder.

Augustus 2015
VVD fracties in Lansingerland en in Rotterdam zetten flinke vraagtekens bij de alternatieve windturbine locaties in hun gemeenten en stellen daarover vragen aan het gemeentebestuur. Zij willen opheldering over de gemeentelijke betrokkenheid bij deze PZH- planMER procedure en zijn tegen de plaatsing in directe omgeving van woningen, bedrijven en recreatiegebieden. Dit gelet op de negatieve effecten voor vele betrokkenen. Het PZH onderzoek moet verlegd worden naar worden naar 'betere oplossingen' (= zonder deze nadelige bij-effecten).

Augustus 2015
Eind juli 2015 heeft Minister Schultz een kennisbericht Geluid van windturbines aan de Tweede Kamer aangeboden. Het Kennisbericht  verzwijgt dat de nieuwe norm uit 2011 (een gemiddelde) aanzienlijk meer lawaai toelaat toe dan voorheen, toen er een harde meetbare grenswaarde bestond die nooit mocht worden overschreden en  verzwijgt ook dat windturbinegeluid aanzienlijk soepeler behandeld wordt dan verkeerslawaai. Het NKPW (Nationaal Kritisch Platform  Windturbines) en de NLVOW ( Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines) stellen vast “dat het Kennisbericht niet aan de vereiste wetenschappelijke kwaliteitsnorm voldoet en kunnen en wensen niet voor de inhoud verantwoordelijk te zijn. Wij hebben dit de auteurs van het Kennisbericht in een vroeg stadium laten weten, het ging toen om een conceptversie waaraan later alleen punten en komma’s veranderd zijn. Het is dan ook onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat de auteurs van het Kennisbericht schrijven dat de omwonenden - NLVOW en NKPW waren hun enige spreekbuis - het Kennisbericht onderschrijven”. Zie ook persbericht NLVOW hierover.

Augustus 2015
Onderzoek naar (grote) windturbines in de Balijbos. De provincie Zuid-Holland bereidt een milieueffectonderzoek voor naar alternatieve locaties voor windenergie in de regio Rotterdam. In het MER worden bovendien drie nieuwe locaties onderzocht die buiten de voormalige stadsregio Rotterdam vallen en die zijn aangedragen door initiatiefnemers. Dat zijn locaties in Delft (Technopolis), Pijnacker-Nootdorp (A12 de Balij) en Westland (ABC Westland). De provincie bewoners, ondernemers, andere overheden en exploitanten betrekken bij het milieueffectonderzoek en verdere proces. Hierover volgt na de zomer meer informatie.
Opm.: initiatiefnemer voor de Balij windturbines is Staatsbosbeheer. De gemeente Pijnacker-Nootdorp is tegen en heeft dit eerder kenbaar gemaakt aan de Provincie ZH.

Juli 2015
Gemeente Pijnacker heeft haar ontwerp visie ‘Duurzame Energie en Uitvoeringsprogramma’ voor commentaar vrijgegeven tot 23 september. Ondanks de brede kritiek op de eerdere windturbine locatie visie van de gemeente en unanieme afwijzing ervan in de Raad is nu op verzoek van de tuinbouw opgenomen: "Ontwikkelen beleidsvoorstel (in 2016):Meer ruimte voor Windenergie (tot 60 meter)" . De Raad heeft overigens zelf gevraagd om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden, wenselijkheden en haalbaarheid van middelgrote windturbines (tot 60 m tiphoogte). Deskundigen twijfelen echter of dit voldoende potentie heeft en breed toepasbaar is in onze gemeente, gegeven de nadelige bijeffecten voor de omgeving en de noodzakelijke back up in centrales. In ieder geval is het vereist om vooraf eenduidige en afdoende criteria vast te stellen die recht doen aan de eerdere brede kritiek op de gemeentelijke voorstellen voor locaties voor grote windturbines. Het is van belang dat er tijdig en voldoende commentaar signalen naar de gemeente gaan over dit uitvoeringprogramma onderdeel, opdat niet opnieuw onnodige capaciteit en geld wordt verspild.

juli 2015
Gemeenteraad Westland wil geen grootschalige windturbines op haar grondgebied en verzoekt het gemeentebestuur dit duidelijk te maken aan de Provincie. De Raad kwam tot dit besluit na een omvattend informatie- en afwegingstraject over windturbines, alternatieven en het democratische proces.

30 juni 2015
NLVOW pakt actief misbruik duurzaamheid aan via de rechter in Nederland en België. De NLVOW, de landelijke  vereniging  voor  omwonenden  van  windturbines,  gaat  windturbineprojecten  die  niet  duurzaam  zijn, aanpakken. De  NLVOW  stoort  zich  met name aan  ondernemingen  die  zich  als  duurzaam  profileren,  maar  zich  vervolgens  naar omwonenden  toe  verre  van  duurzaam  gedragen.  Volgens  internationale  OESO normen,  de normen  voor  Maatschappelijk  Verantwoord  Ondernemen,  moeten  bedrijven  alle negatieve  gevolgen  voor  omwonenden wegnemen cq voorkomen.  Eneco wordt nu als eerste aangepakt door haar bewust inspelen en inperken op een 'minimum wettelijk kader'  en daarbuiten vrijwel niets onderneemt om overlast, in welke vorm dan ook, weg te nemen.

3 juni 2015
Gemeente Wassenaar nu tegen windturbines op zee vlak voor de Hollandse kust in verband met aantasting horizon en de gevolgen daarvan. Het bewustzijn dat windturbines onaanvaardbare horizon aantasting veroorzaken dringt steeds meer door bij bevolking en bestuurders. Bij windturbines op land is dat nog veel erger omdat ze veel dichterbij staan en daar komen bovendien diverse andere negatieve consequenties bij.

17 maart 2015.
Groeiende onrust over windmolens in het Westland en het verzet tegen de komst ervan groeit. Sinds er afgelopen weekend in Maasdijk een actiegroep is opgericht tegen de bouw van een windmolen, hebben al meer dan honderd mensen zich aangesloten. Ook is er spontane steun vanuit elders in het land. Actievoerders denken en vinden dat zo langzamerhand het eigen economisch belang van bedrijven zwaarder weegt bij de gemeente Westland en de provincie dan dat van de inwoners en waarbij de overheden te makkelijk hun oren laten hangen naar de wens van bedrijven zonder voldoende acht te slaan op de bredere gevolgen.
Aanvulling juli 2015.: De Raad heeft zich  unaniem uitgesproken tegen dit Provincieplan voor grootschalige windturbines langs A20 en een Raadsmeerderheid kadert bovendien de locaties voor windturbines met ashoogte groter dan 45m of vermogen groter dan 30 kW verder in.

13 maart 2015
Meeste gemeenten in Zuid Holland willen geen windmolens blijkt uit onderzoek van de Regionale Omroepen en de Nos. Niet alleen zijn er veel actiegroepen maar ook de gemeenten zelf zijn het niet eens met de afspraken over windenergie tussen het Rijk en de Provincie.

17 november 2014
Nog  goede en jonge windturbines (die dus nog vele jaren meekunnen) worden zeer voortijdig  vervangen door de (grond)eigenaren om extra subsidie te kunnen vangen. Dit gedrag heeft uiteraard niets met duurzaamheid te maken,  het werkt kostenverhogend en ondermijnt het draagvlak (bron: de Volkskrant) voor de particulier.
Het werpt ook een schril licht op 'de edele motieven van de zogenaamd door duurzaamheid gedreven initiatiefnemers van windenergie': die zijn kennelijk in de praktijk vooral uit zijn op de perverse subsidieprikkels die met onvoldoende effectieve randvoorwaarden worden toegewezen.

15 oktober 2014
De 1,5 MW Siemens windturbine in Zoetermeer aan de A12 wordt na 15 jaar ontmanteld in verband met bereiken technische levensduur. Vervanging blijkt niet haalbaar te zijn.

12 augustus 2014
De windturbine capaciteit, gewogen naar de bevolkingsdichtheid, is in Nederland nu al veruit de hoogste in Europa zo heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (NL Overheidsorganisatie voor Strategische Beleidsanalyse) recent berekend op basis van EUROSTAT. Het is daarom geen wonder dat er zovele actiegroepen zijn die zich actief inzetten voor behoud van de beeldkwaliteit van leefomgeving  en het leefklimaat. Ze willen daarmee voorkomen dat deze belangrijke waarden door uitbreiding van windturbineparken nog verder worden aangetast.

9 juli 2014
Provinciale Staten Zuid Holland verwerpen de plannen voor grote windturbines langs A12 Balij PN, A13 Technolpolis Delft en ABC Westland omdat ze niet voldoen aan de criteria voor een zorgvuldig proces en draagvlak. "Dat vereist namelijk een traject waarin geleidelijk aan steeds meer is getrechterd en waarin ambitie en realisatie elkaar zijn gaan vinden met als resultaat door de provincie vastgestelde en aangewezen 'locaties windenergie'. De afweging van deze aangewezen locaties zijn gebaseerd op onder andere eisen vanuit windenergie en voorwaarden vanuit landschap en ruimtelijke kwaliteit. De vastgestelde windlocaties combineren onder andere windenergie met technische infrastructuur, grootschalige bedrijvigheid, scheidslijnen tussen land en water, concentratie in daarvoor geschikte gebieden, clustering en lijnopstellingen, met restricties in gebieden vanuit landschappelijk, cultuurhistorisch, ecologisch en recreatief oogpunt" (de  tekst is  ontleend aan de verwerpingsmotie).

23 mei 2014
Provincie Zuid Holland heeft in haar ontwerp Visie Ruimte en Mobiliteit het groengebied de Balij langs de A12 genoemd als opstelplaats voor grote windturbines. Dit mede op verzoek van Staatsbosbeheer die zo windenergiesubsidies kan 'innen' ter verbetering van haar kaspositie.  Staatsbosbeheer heeft  niet getoetst of er draagvlak in onze gemeente was voor haar voorstel. Dit is een ongeloofwaardige en onzorgvuldige aanpak in strijd met haar eigen beleid om uitsluitend op een gedragen wijze maatschappelijk nut na te streven.
Gemeenteraad en Gemeentebestuur PN willen de Balij beschermen en er is geen bevolkingsdraagvlak voor windturbines, zoals duidelijk gebleken is tijdens het Ruimtelijke Structuurvisie traject in 2014. Wethouder van Egmond heeft dit standpunt namens de gemeente Pijnacker-Nootdorp ingebracht op de provinciale hoorzitting op 23 mei 2014. Het Platform 'Duurzaam kan zoveel beter' heeft deze stellingname ondersteund en bovendien gemotiveerd aangegeven dat ook 'middelgrote windturbines (tiphoogte 60-70m) niet passen in onze natuur-, recreatie- en tuinbouw omgeving  en/of  bevolkingsconcentraties.

1 mei 2014
Provincie Zuid Holland heeft in haar ontwerp Visie Ruimte en Mobiliteit het groengebied de Balij langs de A12 eveneens toegevoegd als opstelplaats voor grote windturbines. Dit mede op verzoek van Staats Bosbeheer die zo energiesubsidies kan 'innen' ter verbetering van haar kaspositie. Gemeenteraad en gemeentebestuur PN  willen echter de Balij beschermen  (zie eerdere besluitvormingstraject Structuurvisie)  en Wethouder van Staalduine zal daarom inspreken op de Provinciale hoorzitting op 21 mei 2014.

 20 februari 2014
De gemeenteraad stemt via een motie unaniem ‘het grote windturbine opstelplaatsen plan volgens de ontwerp Structuurvisie’ weg. Als onderdeel van deze motie wordt wel gevraagd aan het college om bij een toekomstige thematische uitwerking van ‘duurzame energie’  te onderzoeken of wellicht  ‘kleine windmolens’ (laag vermogen en hoogten tussen de 10 en 60m) daarin een zinvolle rol kunnen spelen en maatschappelijk acceptabel zijn. De ontwerp Structuurvisie wordt conform aangepast.

12 februari 2014
Alle fracties in de gemeenteraad zijn bij de inhoudelijke behandeling van de ruimtelijke structuurvisie ingegaan op het onderwerp windturbines. Alle fracties, behoudens Groen Links en CU/SGP, hebben daarbij gemeld ook geen heil te zien in de laatst overgebleven locatie langs de A12. Vooral omdat ook dat gebied natuur- en recreatiewaarde heeft. In zijn beantwoording gaf de wethouder aan het gewraakte voorstel niet te willen schrappen. De gemeenteraad zal het college dus moeten dwingen middels moties en/of amendementen om deze aanpassing te doen. Weer een nodeloos rekken van dit proces. Nog ernstiger is dat de wethouder ook voornemens is om in de gemeentelijke zienswijze op het provinciaal ruimtelijk beleid de passage te handhaven waarin de gemeente vraagt om inpassing van de locatie A12 in het provinciaal beleid.
Dit terwijl hij nu weet dat er twee dagen later een brief achteraan zal moeten om dit verzoek weer in te trekken. Hoe geloofwaardig wil het college zijn?

29 januari 2014
De gemeente Pijnacker-Nootdorp trekt het gewraakte Windturbine plan, behoudens enkele plekken langs de A12, volledig in. Dit gelet op de massale en gefundeerde kritiek in het voortraject. Het is uiteraard erg jammer dat velen daar jarenlang zoveel moeite voor moesten doen, terwijl al vanaf het begin duidelijk was dat een heilloze weg werd bewandeld door het gemeentebestuur en ambtenaren. Zie voor meer details tab Dossier (scroll daarbij naar onderaan de pagina voor het Telstar bericht van 29-1-2014).
Ook het groengebied Ruyven wordt gespaard en blijft groen (dus geen industrie aldaar) en ook geen tweede ontsluitingsweg tussen Pijnacker en Nootdorp omdat deze onnodig is.
Vervolgens ontvangt  de gemeente   van diverse organisaties (weer) veel kritiek op de beslist onlogische keuze om natuur-en recreatiegebied het Balijbos langs de A12, onderdeel van de Groenblauwe Slinger, mede voor meerdere grote hoge windturbines te bestemmen! Wordt vervolgd in de Raad...

8 januari 2014
Van de 122 ingediende zienswijzen op de ontwerp Structuurvisie van de gemeente Pijnacker-Nootdorp had het overgrote deel (104) betrekking op windturbines. De forse publieke belangstelling op 8 januari bevestigde de grote betrokkenheid van de burgers. De insprekers waren eenstemmig in het afwijzen van de aantoonbaar ondeugdelijk onderbouwde gemeentelijke windturbinevoorstellen en ontvingen ruim applaus voor hun verhaal. Tevens was er zware kritiek op de verantwoordelijke wethouder, gelet op zijn onvoldoende communicatie, het niet voor openbaarheid vrijgeven van ingediende zienswijzen, het negeren van signalen voor betere plannen en het in isolatie laten doormodderen van ambtenaren op een heilloze weg. Om nog resterende onduidelijkheden weg te nemen stelden de raadsleden vragen. Naast lokale fracties gaf ook de VVD fractie aan 'tegen te zijn' en een meerderheid in de raad tegen de ondeugdelijke gemeentelijke windturbineplannen, die duidelijk geen inwoner draagvlak hebben en dat ook niet verdienen, tekent zich af.
Zie verder het heldere verslag in Telstar online en nog uitgebreider onder de tab Dossier (scroll daarbij naar onderaan de pagina).
Noot: ook de Commissie MER (een bij de wet geregeld onafhankelijk nationaal adviesorgaan) ziet belangrijke tekortkomingen bij het windturbine- MER onderzoek  PN!

30 december 2013
De gemeente Pijnacker-Nootdorp meldt dat meer dan 100 zienswijzen zijn ingediend, met name over windturbines en Ruyven Zuid (voorstel gemeente: van natuur naar industrie...).
Op 8 januari 2014 is de hoorzitting van de Raad, waarbij meerdere insprekers en veel publiek wordt verwacht. Inmiddels maakt ook de Vereniging Eigen Huis duidelijk dat windturbines op land bij velen gezondheidsklachten veroorzaken (vooral door geluid)  en aantoonbare woningwaarde daling. Dergelijke turbines zouden daarom alleen moeten kunnen met een overtuigende instemming van de bewoners in de omgeving en dat het zelfs dan niet past dat vervolgens uitsluitend een enkeling (agrariër /tuinder) ervan profiteert. Bovendien moet daaraan vooraf gaand de schade compensatie zorgvuldig en compleet zijn afgedekt.

7 november 2013
Gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft een ontwerp Ruimtelijke Structuurvisie en MER ter visie gelegd. Daarin worden onverkort de opstelplaatsen voor windturbines volgens het Greenspread locatieonderzoek overgenomen.  In de ontwerp Structuurvisie knutselt de gemeente met de MER resultaten om de negatieve effecten van windturbines te verdoezelen.  De gemeente wil  binnenkort met de Provincie Zuid Holland in overleg te gaan om ontheffing op het verbod in de Provinciale Structuurvisie van januari 2013 te krijgen voor windturbines op haar grondgebied. Geen enkele van de stevig onderbouwde reacties van advies organisaties of burger initiatieven in de afgelopen jaren wordt genoemd, laat staan de inhoud ervan  meegenomen of meegewogen door de gemeente PN. Wel wordt het tuinder initiatief om windturbines langs de N470 te bouwen expliciet genoemd. Het is nu aan de burgers en de Raad om de gemeente PN alsnog op het rechte spoor te zetten. Onder de tab Zienswijzen staat hoe dat eenvoudig kan.
U kunt ook meer lezen in ons Persbericht en de Zienswijze van het Platform op ontwerp Structuurvisie en MER over beleid windturbines.


5 november 2013
Staatssteun voor duurzame energie opwekking moet tot een minimum worden beperkt en vooral worden gericht op marktconforme duurzame productiemethoden dat stelt de Europese Commissie in een nog niet bindend advies. Dit advies is echter wel de norm voor de beoordeling van Staatssteun  door de lidstaten.

31 october 2013
Tegenstanders windturbines Lage Weide (gemeente Utrecht) opgelucht omdat VVD, PVA en D66 zich tegen dit plan van het gemeentebestuur keren. Dit omdat vooral schade en nauwelijks meerwaarde ervan wordt verwacht en er in de betrokken (en dus getroffen) woonwijk duidelijk geen  draagvlak is. De bewoners van de Lage Weide halen weer opgelucht adem nu een meerderheid in de Gemeenteraad het voorstel voor 6 windturbines in hun omgeving resoluut van tafel veegde ondanks het feit dat er in het plan beduidend strengere normen (geluid en slagschaduw) dan wettelijk voorgeschreven werden gehanteerd.

29 oktober 2013
Miljoenenclaim Bewoners Houten (bij Utrecht) na plaatsen windmolens. De gemeente is aansprakelijk gesteld voor ca 3 miljoen Euro in verband met de waardedaling van woningen, het verminderde uitzicht en de gezondheidsschade door het turbinegeluid. Volgens Trouw is het de eerste keer dat een gemeente zelf rechtstreeks door zoveel inwoners is aangeklaagd in verband met windturbineschade. Het bundelen en juridisch  behartigen van deze individuele klachten en claims gebeurt door het Planschade Instituut. Er is tevens een klacht neergelegd bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens door  NVOW (Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbine).
De gemeente Houten bevestigt de overlast door geluid en slagschaduw en overweegt  tot stilzetting van windturbines via haar handhavingsbevoegdheid.

11 oktober 2013
Stop de subsidies voor hernieuwbare (= duurzame) energie, dat is de eensgezinde boodschap van 10 topbestuurders van Energiebedrijven aan Brussel. Zij baseren dit op het bestaande overaanbod en de overcapaciteit voor productie, alsmede het gegeven dat de EU tot nu toe geen duidelijk, voorzienbaar en objectief energiebeleid heeft.
Om aan deze ongewenste situatie op te lossen moet volgens hen het bestaande EU beleid drastisch op de schop en waarschijnlijk  ook elders in de wereld.

6 oktober 2013
Windmolens veel duurder dan SER denkt. De kosten van windenergie worden door het Rijk ernstig onderschat. De berekeningen van de kosten in het SER Energieakkoord en in de Structuurvisie 6000 MW windenergie op land berusten in belangrijke mate op gegevens aangeleverd door het ECN. Dit instituut geeft gekleurde informatie over de energieopbrengst en kosten van windenergie. Elf wetenschappers schrijven dit aan Minister Kamp (EZ). Er moet volgens hen geen 3,7 mlrd maar 19 mlrd worden geïnvesteerd indien van realistische uitgangspunten (bewezen praktijk cijfers in plaats van de rooskleurige aannames van ECN) wordt uitgegaan.
De subsidies aan duurzame energie in Duitsland (de Energiewende) belopen nu totaal reeds meer dan 300miljard en de verwachting is dan bij ongewijzigd beleid deze naar 1 triljard (1000 miljard) Euro zullen zijn opgelopen in 2040 (bron: brief van Minister Kamp aan 2e kamer, 2013). Gevolg: zeer hoge energieprijzen voor de eindgebruiker.

15 september 2013
Waardedaling voor huizen erkend in het Zeeuwse Sint Philipsland. Volgens het regionale uitvoeringsorgaan belastingen SaBeWa kan uit jurisprudentie worden geconcludeerd dat er sprake kan zijn van waarde beïnvloedende overlast indien de afstand tot de dichtstbijzijnde windturbine minder dan 1.000 meter bedraagt. De claim betreft de WOZ waarde en vervolgens de Planschade.

13 september 2013
Gemeente Pijnacker-Nootdorp brengt een ontwerp Ruimtelijke Structuurvisie en bijbehorende MER uit voor inspraak en politieke besluitvorming. Deze stukken omvatten tevens windturbine voorstellen op de locaties volgens het 'Green Spread Rapport' van februari 2013. Nergens wordt rekenschap afgelegd over de afhandeling van eerder ingebracht commentaar, gelet op de hiaten in laatstbedoeld rapport en de gemotiveerde bezwaren van het Platform 'Duurzaam kan zoveel beter' (Rapport en Petitie).

12 september 2013
Email aan de gemeenteraad en fracties van de gemeente Pijnacker-Nootdorp waarin vanuit het Platform 'Duurzaam kan zoveel beter' nogmaals bezorgdheid wordt geuit over het (stilzwijgend) doorgaan van het gemeentebestuur van de gemeente PN op het traject om windturbines op haar grondgebied te doen ontwikkelen /mogelijk te maken.
Dit ondanks een helder Provinciaal verbod en de diverse lokaal ingebrachte bezwaren waar kennelijk niets serieus mee wordt gedaan.

26 juli 2013
Zie wat er gebeurt als de belangen en wensen van de bevolking worden genegeerd in de zucht naar makkelijk verdiend windsubsidiegeld: Pensioenbelegger PGGM is in een groot conflict verwikkeld geraakt bij bouw windturbinepark in Mexico, hetgeen een forse strop kan betekenen. Corrupte bestuurders hebben de lokale bevolking voorgelogen en geld in eigen zak gestoken. Lokale vissers vrezen voor hun inkomsten en barricaderen het bouwterrein met boomstammen en rotsblokken en het project ligt al bijna een jaar stil. En ook in Europa komen Nederlandse financiers (banken, pensioenfondsen) mogelijk met forse verliezen te zitten doordat diverse landen ( SpanjeDuitslandEngeland ) de subsidies op wind- en zonne-energie productie terugschroeven of helemaal stoppen, in verband met de economische crisis en de hoge  energiebelasting ten laste van de particuliere eindgebruiker.

26 juli 2013
Ook B&W Gemeente Maasland heeft bedenkingen tegen windturbines langs de A20, zoals voorgesteld door de Provincie ZH. Net als de gemeente Westland en Midden Delfland vinden zij dit ongewenst in verband met de aantasting van het hoogwaardige landschap en de negatieve invloed op toekomstige woningbouwlocaties.


3 juli 2013
Windturbines horen niet thuis in de groene open Vlietzone. B&W Leidschendam-Voorburg hebben bij de Rechtbank beroep aangetekend tegen het besluit van de Gemeente den Haag om  een omgevingsvergunning te verlenen.Deze beslissing van den Haag staat haaks op Regionale en Provinciale afspraken: geen windturbines in de nog open gebieden in de dichtbevolkte Randstad.

24 Juni 2013
Het EU duurzame energieprogramma met windturbines is mogelijk onwettig.  Een zaak hierover die is aangespannen door de EAPW (European Platform Against  Windfarms) met 608  deelnemende organisaties in 24 landen in Europa is ontvankelijk verklaard voor behandeling door het Het Europees Gerechtshof. Dit omdat de EU-duurzaamheidsclaims niet met heldere, transparante en objectief verifieerbare feiten zijn onderbouwd en deze vervolgens zo openbaar toegankelijk worden toegelicht.
Dat wordt nog moeilijk voor de EU, want zelfs in Denemarken wordt slechts een klein deel van de windstroom lokaal benut (9,2%). Reden: de onvoorspelbare wind maakt import en buffering van stroom nodig en overvloed moet tegen dumpprijzen worden verkocht aan het buitenland. Gevolg: de hoogste tarieven ter wereld voor de Denen en toch niet 'groen'.

18 juni 2013
PVDA prominenten Vermeend en van der Ploeg vinden het recente overheidsplan voor windturbines op zee onbegrijpelijk en weggegooid geld. Zij pleiten voor een nieuw energiebeleid zonder zwaar gesubsidieerde windparken. Het Centraal Planbureau (CPB) komt tot dezelfde conclusie over windmolens op land en acht dit verspilling in de huidige situatie van energie overschot en crisis. Verder zegt het CPB dat de CO2 reductiebijdrage nihil is en de landschappelijke schade mogelijk groot. De VVD zou daarom ook van meer windturbines af willen. Ook Pieter Lukkes, Emeritus hoogleraar RU Groningen op gebied van economische- en sociale geografie, ergert zit rot aan het overheidsgedrag inzake windturbines. Uit zijn analyse  komt naar voren dat de overheid bezig is met een proces van verspilling van een omvang zoals dit land nog nooit heeft gekend. Verwacht mag worden dat het voorgenomen windenergiebeleid tot het jaar 2020 de Nederlandse huishoudens zo’n 12 miljard euro’s per jaar zal kosten, met nog niet eens meegerekend de kosten van de ingrijpende externe effecten. En van de hoofdrolspelers durft niemand aan waarheidsvinding te doen. Het geheel lijkt op het sprookje van 'Alice in Wonderland', maar helaas met een slechte afloop voor ons allen als belastingbetalers die de rekening krijgen gepresenteerd.

6 juni 2013
Gemeenten Westland en Midden-Delfland wijzen windturbines langs A20 en A4 af ter voorkoming van landschap schade in open gebieden en aan het leefklimaat in verband met de bevolkingsdichtheid. In Het Hele Westland vind u aanvullende informatie over de  Raadsmeerderheid motie onder het kopje 'duurzame windenergie'.

 

8 april 2013
Geen windmolens bij Zevenhuizen: het plan om windmolens te plaatsen langs de A12 bij Zevenhuizen/Moerkapelle is afgeschoten. De gemeente Zuidplas maakte eerder namelijk bezwaar tegen de locatie omdat het de molenbiotoop bij de Molenviergang zou aantasten. Bovendien zouden windmolens 'inbreuk plegen op het open polderlandschap', zo schrijft de gemeente. Het feit dat er al vier windmolens langs de A12 staan, ter hoogte van Waddinxveen, vindt Zuidplas geen argument om er dan nog maar een paar bij te zetten.

27 maart 2013
Gemeente Schagen mag een windmolen in de polder niet langer ’s nachts laten draaien. Voor windmolens in rustige polders gelden strengere normen, blijkt uit een uitspraak van de Alkmaarse rechtbank. De betreffende polder heeft een laag achtergrondgeluidsniveau, zo heeft ook de gemeente zelf erkend. En dat is een bijzondere lokale omstandigheid die maatwerkvoorschriften – te weten een nachtelijk draaiverbod – rechtvaardigt, vindt de rechtbank.

13 maart 2013
Telstar plaatst een redactioneel bericht over de themabijeenkomst van 5 maart j.l. met de veelzeggende titel: 'Geen meewind voor windenergie'. Het bericht geeft aan dat er  de vele bezwaren zijn en dat het Provinciaal beleid windturbines verbiedt in onze omgeving. Opvallend is dan het erbij geplaatste bericht van de grote tuinders langs de N470 die uitsluitend de milieuvoordelen van windturbines op die plek  benoemen zonder enig rekenschap af te leggen over of rekening te houden met de vele bezwaren en het Provincie standpunt. Ons analytisch commentaar erbij komt tot de simpele conclusie dat het door betrokken tuinders met de mond beleden maatschappelijk belang nog ver achter de horizon van hun portemonnee ligt...

5 maart 2013
In het gemeentehuis van Pijnacker is de themabijeenkomst windenergie gehouden met drie presentaties en een forumdiscussie. Het was een levendige avond waarin veel aan de orde is gekomen. Onder de aanwezigen werd een mini-enquête gehouden over de bestaande standpunten. Natuurlijk is de uitkomst daarvan volstrekt niet representatief, maar het bracht de discussie op gang. Windenergie als techniek kan volgens velen in algemene zin een bijdrage leveren aan C02 reductie maar voor plaatsing van windturbines binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp worden minder mogelijkheden gezien. Brede instemming is er voor de suggestie dat het energievraagstuk in brede zin moet worden behandeld en dat windturbines daarin moeten worden afgewogen tegen de kosten en baten van alternatieven als energiebesparing, aardwarmte, biomassa en zonne-energie. Hopelijk zal de gemeente een rationeel beleid ontwerpen en niet gaan marchanderen om de tuinders alsnog een aantal windturbines langs de N470 te willen “gunnen”. Deze locatie is al door zovele organisaties ongeschikt bevonden dat deze als geschikt opnemen in de gemeentelijke ruimtelijke visie ongeloofwaardig is. Een aanwezige provincieambtenaar bevestigde dat plaatsing in het vigerende provinciale beleid geen optie is. De verstandige afweging die de provincie daarin gemaakt heeft verdient navolging. Gemeentebestuur en raadsleden wees daarom verstandig:  sluit naadloos aan op het reeds zorgvuldig afgewogen en vastgestelde  provinciale beleid en  presenteer een gerichte locale vervolgaanpak die overtuigt door haar inhoud en daardoor het  vereiste draagvlak en vertrouwen van alle inwoners verdient: “Duurzaam kan zoveel beter”!

6  februari 2013
Vandaag heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp het rapport "Locatieonderzoek windenergie Mogelijke locaties" van adviesbureau Green Spread op de website geplaatst. Hierin wordt gesteld dat het op twaalf locaties binnen de gemeentegrenzen mogelijk is om in totaal maximaal 22 windturbines te plaatsen. Twee van de locaties vallen volgens de opstellers zelf al af, wegens situering in het vrijwaringsgebied Zuidpolder. Door hen is over het hoofd gezien dat ook locatie 8 in het vrijwaringsgebied ligt zoals opgenomen in de door hen gebruikte provinciale nota “Wervelender”. Dit bij het opstellen van het rapport gebruikte provinciale plaatsingsbeleid “Wervelender” is bovendien achterhaald. De provincie heeft op 30 januari de “Actualisering 2012 Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte”  vastgesteld waarmee vrijwel alle in het rapport genoemde locaties vervallen en de gemeente op dat punt ook geen bevoegdheden heeft. Daarnaast is het buitengewoon teleurstellend dat van de toezegging van de wethouder om ons rapport ‘Duurzaam kan zoveel beter’ en de petitie zorgvuldig mee te nemen, nergens iets is terug te vinden
Zie voorts ook de home page (onderaan bij: ACTUEEL) voor uitgebreidere informatie over het hiervoor aangehaalde en vastgestelde Provinciaal beleid.

30 januari 2013
Op 30 januari heeft de provincie Zuid Holland de “Actualisering 2012 Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte” vastgesteld. In deze geactualiseerde structuurvisie is besloten dat plaatsing van windturbines slechts kan plaatsvinden in specifiek daartoe aangewezen gebieden. Dit omdat “landschappelijke kwaliteiten'' centraler komen te staan in het ruimtelijk beleid en de nieuwe generatie windturbines (en daarmee de invloed op het landschap) aanzienlijk groter is dan circa tien jaar geleden. De omgeving van de N470 is geen aangewezen locatie, en het is de gemeente Pijnacker-Nootdorp daarom niet toegestaan het bestemmingsplan zodanig te wijzigen dat het plan van de tuinders en projectontwikkelaar Wind&Co kan worden doorgezet.

7 december 2012
Brief van Wethouder van Staalduine. Hieruit blijkt dat de gemeentelijke rapportage binnenkort komt en ook dat de gemeente op het onderwerp ‘ locaties windturbines’ in januari 2013 openbaar wenst terug te komen. De kou is helaas nog niet uit de lucht en we zullen alert en actief moeten blijven met elkaar om te zorgen dat er toch niet alsnog een ‘windturbineplan N470’ uit de hoge hoed wordt getoverd.

7 november 2012
Op basis van signalen dat de betrokken tuinders met concrete activiteiten (zoals piket paaltjes slaan) zouden zijn gestart om hun windturbineplan langs de N470 te realiseren hebben wij wethouder van Staalduine begin november om opheldering gevraagd. Dit mede gelet op het uitblijven van een gemeentelijk standpunt. De wethouder had ons eerder (eind mei 2012) toegezegd het onderwerp windturbines nader te onderzoeken, met een rapport begin najaar 2012 en het daarbij serieus meenemen van onze inbreng (rapport en petitie). Wij hebben toen gemotiveerd duidelijk gemaakt dat windmolens langs de N470 niet passen. De zeer vele handtekeningen onder de petitie en de steunbetuigingen van natuur- en milieuorganisaties bevestigen de brede support voor dit standpunt. En ook dat er blijvend stevig verzet mag worden verwacht met het oog op de bescherming van de kwaliteit van onze leefomgeving, de natuur, het landschap en de waarde van ons bezit.
Ook elders in Nederland en daarbuiten gaan vele stemmen op om verdere schade door windturbines op land te voorkomen en plannen te stoppen.

5 september 2012
De provincie Noord-Holland verbiedt definitief verdere uitbreiding van windmolens en stopt op één na alle plannen die in voorbereiding zijn. Eerder was er een tijdelijke stop. Volgens de provincie passen de moderne, grote en krachtige turbines niet meer in het landschap.

17 augustus 2012
In een open brief van 85 NL organisaties wordt aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) gevraagd om meer Rechtsbescherming van de burger in het ruimtelijk domein in verband met windturbines. Nu is dat onvoldoende waardoor een ongebreidelde groei van windmolenparken en bovendien forse geluidsschade voor de bewoners in de omgeving door achterhaalde normen. En ook de EU berichtgeving over dit onderwerp voldoet niet aan de internationale kwaliteitsnormen (evenwichtig en transparant) volgens de Aarhus Conventie blijkt uit een VN-onderzoek en rapportage.
Update december 2015: het Aarhus Convention secretariat van de United Nations Economic Commission for Europe heeft de klacht over Nederland, althans voorlopig, ontvankelijk heeft verklaard. Dit wil zeggen dat de Nederlandse Staat nu juridisch moet kunnen aantonen dat de klacht niet ontvankelijk kan zijn en dat is nu dus al heel moeilijk geworden. Bovendien zijn andere landen ook al op hun vingers getikt, zie de afgeronde procedure Engeland.Schotland.

12 augustus 2012
Stroomtarief Bonaire stijgt met 50 procent doordat  een arbitragecommissie heeft beslist dat Ecopower haar hoge kosten van het windenergiepark op het eiland  volledig mag doorberekenen in de prijs. De onzekere stroomlevering door de windmolens wordt noodzakelijkerwijs gebufferd met grote dieselmotoren 
Het eilandbestuur vreest voor „ontwrichting van de samenleving” als er geen oplossing komt voor de extreme tariefsverhoging.
Ter vergelijking: in Europa heeft Denemarken de hoogste windmolen dichtheid op land en tegelijk ook de hoogste energietarieven voor de eindgebruiker ter wereld. Deze kosten zijn zo hoog omdat ze dure bufferenergie moet inkopen in Noorwegen en het surplus aan windenergie alleen tegen een lage prijs kan terugleveren

 11 juli 2012
De provincie Noord-Holland geeft per direct geen vergunning meer af voor de bouw van nieuwe windparken. De provincie heeft besloten een halt toe te roepen aan de groei van het aantal windmolens. In Noord-Holland staan op dit moment ongeveer 300 windmolens. De coalitie van VVD, PvdA, CDA en D66 heeft vorig jaar al afgesproken dat er een terughoudend beleid zou worden gevoerd voor nieuwe projecten. Horizonvervuiling is daarvoor een belangrijk argument.

juli 2012
Meer onderzoek naar windmolenparken: Een Kamermeerderheid van PvdA, VVD, PVV en SP stemt in met de motie om plannen voor windmolenparken voor minstens een half jaar stil te leggen. Tijdens deze pauze zou meer onderzoek moeten worden gedaan naar de gevolgen van windmolenparken voor de omgeving. Ook zouden provincies meer inspraak moeten krijgen met betrekking tot de locaties van de parken.

31 mei 2012
Aanbieden petitie en rapport "Duurzaam kan zoveel beter" aan wethouder van Staalduine van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

april 2012
Petitie met handtekeningenactie in Delfgauw, Overgauw en Oude Leede

maart 2012
Het platform "Duurzaam kan zoveel beter" schrijft het gelijknamige rapport waarin duidelijk wordt gemaakt waarom windturbines langs de N470 ongewenst zijn

15 maart 2012
Eerste bijeenkomst van bewoners en vertegenwoordigers van natuurverenigingen die uitgroeit tot een platform om de burger- en natuurbelangen te beschermen tegen de schadelijke effecten van het N470 windturbineplan van de tuinders.

februari 2012
Er verschijnt een eerste ingezonden stuk in de lokale krant de Telstar waarin de schadelijke gevolgen van het tuindervoorstel worden toegelicht.

januari 2012
Burgers en natuur- en milieuorganisaties raken op de hoogte van deze ontwikkelingen en realisren zich dat dit grote en ingrijpende negatieve gevolgen zou hebben voor de burger, de natuur en het polderlandschap in die omgeving

januari 2012
Vier tuinders en projectontwikkelaar Wind & Co dienen bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp een principeverzoek in met betrekking tot het plaatsen van windturbines op hun tuinbouwbedrijven langs de N470 en geven toelichting aan de lokale politiek en een heel kleine groep van direct omwonenden

november 2011
Eerste openbaarmaking door vier grote tuinders en projectontwikkelaar Wind & Co van hun voornemen om vijf grote windturbines te plaatsen langs de N470, die daardoor tevens "de omgeving ingrijpend gaan veranderen"